Ogólne Warunki Handlowe

 

dotyczące sprzedaży i dostawy opakowań przez przedsiębiorstwo
„Dievas Jakub Uścinowicz”, obowiązujące od dnia 1 lutego 2017 r.

 

I.     Zakres stosowania

1.     Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszelkich umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwem Dievas Jakub Uścinowicz, zwanym dalej Sprzedawcą a Nabywcą, zwanymi dalej łącznie Stronami, w zakresie sprzedaży i dostawy towarów (opakowań), a także do czynności poprzedzających oraz następujących po zawarciu tych umów.

2.     Niniejsze Ogóle Warunki Handlowe, w braku odmiennych postanowień zawartych w ofercie Sprzedawcy albo innych umowach dotyczących współpracy Stron, stanowią integralną część zawartej pomiędzy nimi umowy i są bezpośrednio stosowane.

3.     Wyłączone jest stosowanie jakichkolwiek innych wzorców umownych niż niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, w szczególności ogólnych warunków umów, wzorów umów i regulaminów stosowanych przez Nabywcę.

4.     Ogólne Warunki Handlowe Sprzedawca udostępnia na swojej stronie internetowej pod adresem www.dievas.pl, z której Nabywca może korzystać i pobrać dokument zawierający te warunki przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą. Ogólne Warunki Handlowe dostępne są także w siedzibie Sprzedawcy.

 

    II.     Zapotrzebowanie

1.     Zapotrzebowanie ze strony Nabywcy na dostawę towaru może zostać złożone Sprzedawcy:

a)     na piśmie, w tym na piśmie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

b)     telefonicznie.

c)     osobiście,

2.     Każde Zapotrzebowanie powinno wskazywać, co najmniej: ilość, asortyment, parametry produktów, zakres usług związanych z realizacją zamówienia i proponowany termin jego realizacji, a także dane kontaktowe Nabywcy .

3.     Złożenie Zapotrzebowania nie jest wiążące dla Sprzedawcy. Brak odpowiedzi Sprzedawcy na zgłoszone zapotrzebowanie nie oznacza przyjęcia go do realizacji.

 

 III.     Oferta.

1.     przez ofertę rozumie się wiążącą propozycję zawarcia umowy złożoną Nabywcy na podstawie złożonego przez niego Zapotrzebowania, określającą cenę, warunki płatności oraz dostawy, ilość, opis konstrukcji i nadruku opakowania zawarte w ofercie i załącznikach do niej. Oferta może zawierać także inne ustalenia dotyczące praw i obowiązków Sprzedawcy lub Nabywcy.

2.     oferta jest ważna przez 30 dni od daty jej sporządzenia z możliwością przedłużenia. W przypadku wystąpienia w trakcie obwiązywania oferty nieprzewidywalnych okoliczności związanych ze znacznym wzrostem kosztów produkcji jej warunki mogą zostać zmienione przez Sprzedawcę albo może ona zostać odwołana.

3.     oferty Sprzedawcy oparte na niedokładnych, niekompletnych Zapotrzebowaniach nie są wiążące w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego,

 

 IV.     Zawarcie umowy/ Zamówienie

1.     Zawarcie przez Strony umowy następuje w drodze  zamówienia złożonego przez Nabywcę na podstawie oferty Sprzedawcy. Oferta może zostać przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.

2.     Zamówienie dla swojej ważności powinno zostać złożone Sprzedawcy na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

3.     O przyjęciu zamówienia do realizacji Sprzedawca zawiadamia Nabywcę.

 

V. Cena i płatność.

1.     Ceny wskazana w ofercie jest ceną netto obejmującą zamówiony towar oraz jego dostawę do miejsca wskazanego w ofercie.

2.     Do ceny wskazanej w ofercie doliczany jest podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie dostawy.

3.     Cena ustalona przez Strony może podlegać renegocjacji, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące istotną zmianę w kosztach produkcji (takie, jak koszt surowców, energii, siły roboczej itp.). W takim przypadku Sprzedawca uprzedzi Nabywcę o spodziewanej zmianie cen na piśmie na 7 dni przed wprowadzeniem tej zmiany. Nabywca powinien potwierdzić proponowaną zmianę ceny w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie oferty. Brak potwierdzenia oznacza akceptację zmienionych warunków.

4.     Termin i sposób płatności określony jest w ofercie oraz na fakturze.

5.     Strony uznają za datę zapłaty dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Sprzedawcy.

6.     Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, naliczone zostaną Nabywcy odsetki w wysokości ustawowej obowiązującej w dniu zapłaty lub umownej, ustalonej przez Strony.

7.     Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację wszystkich umów zawartych z Nabywcą lub zmienić warunki płatności w razie braku zapłaty przez Nabywcę należności albo uzasadnionego podejrzenia, że zapłata nie zostanie uiszczona. Sprzedawca ma także prawo, w przypadku opóźnienia Nabywcy z jakąkolwiek płatnością lub przy jakiejkolwiek oznace zagrożenia płatności, żądać zapłaty zaliczki lub zapłaty całej ceny przy dostawie towaru nabywcy.

 

VI.             Logistyka, magazynowanie

1.     Wysyłka towaru realizowana jest na adres wskazany przez Nabywcę, w terminie uzgodnionym przez strony po przyjęciu zamówienia do realizacji.  Zamówienie jest realizowane jednorazowo, chyba że strony umówiły się inaczej, albo podyktowane jest to właściwościami towaru lub specyfikacją zamówienia.

2.     Nabywca nie może odmówić odbioru towaru. Jeżeli Nabywca nie odbierze towaru, może on zostać obciążony kosztami związanymi z transportem i magazynowaniem.

3.     Termin dostawy może za zgodą Sprzedawcy zostać zmieniony najpóźniej na trzy dni przed zaplanowaną datą dostawy. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wynikłych z tego tytułu kosztów, które mogą wystąpić po stronie Sprzedawcy.

4.     Zmiana miejsca dostawy lub sposobu realizacji dostaw przez Nabywcę po przyjęciu oferty może się wiązać ze zmianą ceny przedstawionej w ofercie i wymaga akceptacji obydwu Stron. 

5.     Towar będzie dostarczany na paletach zwrotnych. Nabywca zwróci Sprzedawcy palety w stanie w jakim je otrzymał niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 90 dni od dnia dostawy. W razie upływu tego terminu, Sprzedawca ma prawo obciążyć Nabywcę ceną niezwróconych palet, chyba że w ofercie inaczej zastrzeżono. Ceny palet zwrotnych znajdują się na stronie internetowej Sprzedawcy.

6.     Towar może być dostarczany na paletach bezzwrotnych. W takiej sytuacji cena palety bezzwrotnej, na której dostarczony będzie zamówiony towar, zostanie zawarta w ofercie.

7.     Z chwilą odbioru towaru przez Nabywcę, ryzyko jego utraty lub uszkodzenia przechodzi na Nabywcę.

 

    V.       Ilość dostarczanych opakowań oraz warunki techniczne.

1.     Sprzedawca dostarczy Nabywcy towar w ilości uzgadnianej indywidualnie między Stronami, jednakże Strony przyjmą i uznają za poprawną ilość dla partii towaru każdego typu, która różni się od ilości uzgodnionej, w stopniu mieszczącym się w granicach wskazanej poniżej tolerancji:         .           .

·         do 2500 szt.+/-20%

·         2501 do 5000 szt. +/-10%

·         5001 do 10000 szt. +1-7%

·         ponad 10001 szt. +/- 5%

2.     Sprzedawca dostarczy Nabywcy towar zgodnie z ustalonymi warunkami technicznymi, jednakże Strony przyjmą i uznają za poprawną:

·         tolerancję gramatury: +/- 8,0 %.

·         tolerancję parametru ECT: +/-15%.

 

IX.     Klisze drukarskie, wykrojniki, prawa zastrzeżone i własność intelektualna.

1.     Od Nabywcy pobierana jest odpłatność za klisze drukarskie, wykrojniki oraz inne narzędzia wykorzystywane na potrzeby realizacji zamówienia. Wszystkie prawa do korzystania z w/w narzędzi pozostają własnością Sprzedawcy lub osób którymi się posługuje w wykonywaniu umowy. Wszystkie narzędzia przechowywane są przez Sprzedawcę nie dłużej, niż przez dwa lata od daty ostatniego zamówienia Nabywcy dotyczącego towaru, do wykonania którego narzędzia zostały zakupione. 

2.     Jeżeli uszkodzenia narzędzi powstały bez winy Sprzedawcy lub osób którymi się posługuje w wykonywaniu umowy lub jeśli narzędzia zostały w całości zużyte, zostaną odnowione na koszt Sprzedawcy i staną się jego własnością.

3.     Projekty, rysunki, konstrukcje i inne dokumenty opracowane na potrzeby złożenia oferty, zawarcia umowy sprzedaży oraz wytworzenia opakowań, a nie dostarczone przez Nabywcę, są własnością Sprzedawcy i bez zgody Sprzedawcy nie mogą być używane przez Nabywcę oraz przez osoby trzecie.

 

X.               Reklamacje

1.     Warunkiem złożenia reklamacji jest uprzedni odbiór towaru przez Nabywcę. Jeżeli Nabywca nie odbierze towaru, może on zostać obciążony kosztami związanymi z transportem i magazynowaniem.

2.     Wszelkie reklamacje przekazywane Sprzedawcy wymagają formy pisemnej.

3.     Reklamacje dotyczące ilości towaru będą uwzględniane przez Sprzedawcę tylko, jeżeli zostaną zgłoszone w terminie 3 dni od daty dostawy. Reklamacje dotyczące jakości będą uwzględniane tylko, jeżeli zostaną zgłoszone w terminie 7 dni od daty dostawy. W przypadku wad ukrytych należy zgłosić je Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty dostawy towaru.

4.     Reklamacje nie będą uwzględniane, jeżeli ilość brakujących lub uszkodzonych opakowań nie przekracza 5% opakowań dostarczonych w partii.

5.     W zamian za towar wadliwy, w części przekraczającej ilość określoną w pkt 4, Sprzedawca może według swojego uznania dostarczyć Nabywcy towar wolny od wad lub obniżyć jego cenę w całości lub w części.

6.     Dostawca odpowiada za właściwość towaru odnośnie jego przydatności do określonych zastosowań tylko po uprzednim pisemnym zapewnieniu.

7.     Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za będące w zwyczaju branżowe odchylenia w klejeniu, gładkości, czystości papieru, sklejeniu, zszyciu, kolorze i druku.

 

XI. Siła Wyższa

1.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonania lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych wobec Nabywcy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych zobowiązań jest następstwem wojny, strajku lub innego konfliktu pracowniczego, wypadku, pożaru, powodzi, wypadków losowych, opóźnień w transporcie, braków zaopatrzeniowych, awarii urządzeń, warunków pracy zakładu, zmian przepisów prawa, bądź innych przyczyn całkowicie niezależnych od Sprzedawcy, a także jeżeli wykonanie zobowiązań przez Sprzedawcę okazało się nadmiernie uciążliwe.

2.     W razie zaistnienia przedmiotowych zdarzeń Sprzedawca ma prawo do żądania od Nabywcy odpowiedniego terminu dodatkowego dla wykonania swoich zobowiązań, o ile ich wykonanie będzie możliwe.

 

XII.     Opakowania do kontaktu z żywnością/ certyfikaty

1.     Opakowania produkowane przez Sprzedawcę nie są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością, więc mogą być stosowane do pakowania wyłącznie produktów spożywczych posiadających indywidualne, jednostkowe opakowania, chyba że Strony ustaliły inaczej,

2.     Zapotrzebowanie na certyfikat o dopuszczeniu opakowania do kontaktu z żywnością lub dotyczący jakości produktów powinno zostać zgłoszone Sprzedawcy wraz ze złożeniem zamówienia. Brak zgłoszenia zapotrzebowania na certyfikat dotyczący opakowania po przyjęciu oferty, wyłącza po stronie Nabywcy jakiekolwiek roszczenia o jego wydanie.  

 

XIII.       Zakaz cesji

Nabywca nie może bez uprzedniej zgody Sprzedawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu wobec Sprzedawcy.

 

XIV.       Postanowienia końcowe

1.     W sprawach nieuregulowanych przez Strony, zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2.     Miejscem realizacji wszelkich zobowiązań wynikających z zawartych pomiędzy stronami umów jest siedziba Sprzedawcy.

3.     Spory powstałe lub mogące wyniknąć na tle realizacji zawartych przez Strony umów, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy.

 


Koszt palet zwrotnych

  • Euro Paleta (1200x800) cena 35 PLN/szt
  • Paleta Euro podobna (1200x800) różni się tylko tym że nie posiada euro znaków cena 28 PLN/szt
  • Paleta Euro podobna (1200x1000) różni się tylko tym że nie posiada euro znaków cena 40 PLN/szt
  • Nowa Paleta Jednorazowa (1200x800)cena 20 PLN/szt
  • Używana Paleta Jednorazowa (1200x800) cena 15 PLN/szt
  • Używana Paleta Jednorazowa (1200x1000)cena 17 PLN/szt
  • Inne wymiary - ceny ustalane indywidualnie
Palety nie podlegają wymianie na inny wymiar, Ceny netto należy doliczyć podatek VAT